• turkmen.it.park@mail.ru
 • turkmen.it.park@yandex.ru
 • Duş-Anna 9:00 - 21:00

Taslamalary dolandyrmak.

Belli bolşy ýaly, islendik taslamanyň üstünligi innowasion önümi öndürmek bilen bagly, web saýty taýýarlamak bilen bagly ýa-da täze mahabat kompaniýasyny ýaýratmak bilen bagly bolsun, tapawudy ýok, şeýle taslamanyň üstünligi ony ýerine ýetirýän toparyň işjeňligine baglydyr. Şeýle toparyň näderejede öndürijilikli işlemekligi, topardaky wezipeleriň dogry paýlanmagy we şuňa meňzeşler göniden-göni taslamany dolandyryja (taslama ýolbaşçysyna) baglydyr. Ýöne köplenç taslamany dolandyryjynyň wezipesiniň, onuň jogapkärçiliginiň, ýerine ýetirýän işiniň çäkleri belli däl bolup galýar. Geliň onuň wezipelerini aýdyňlaşdyralyň. Bu baradaky bilimlere ser salsak taslamany dolandyryjynyň wezipe borçlary taslamanyň öňünde goýlan maksatlara ýetmek üçin taslama topary tarapyndan işleri, hyzmatlary ýerine ýetirmekligi dogry, tiz we netijeli dolandyrmakdan ybaratdyr. Şeýle düşünje hakykata has golaýdyr, sebäbi taslamany dolandyryjynyň wezipesi taslamanyň maksadyna ýetmek üçin işi gurnamakdan ybaratdyr. Taslama dolandyryjysyna aşakdaky häsiýetler mahsusdyr:

 • Taslama dolandyryjysynyň taslamany dolandyrmak baradaky bilimleri almagy;
 • Taslamany dolandyryjynyň taslamany dolandyrmak babatda öz şahsy göreldesini görkezmegi.
 • Taslamany dolandyryjynyň taslamany ýerine ýetirmek üçin öz bilimlerini ulanmagy;

Okadyljak temalaryň atlary

 • Taslamalary dolandyrmak näme? Taslama, programma, portfel.

  Taslamalary dolandyrmak boýunça PMI-niň (taslamalary dolandyrmak boýunça hünärmenleriň halkara täjirçilik däl assosiýasiýasynyň) standartlary we sertifikatlaşdyrmasy.Sertifikatlaşdyrmanyň PMI, PMP, CAMP, RMP, SMP, PgMP görnüşleri.

 • Taslamany dolandyrmagyň tapgyry. PMI PIMBOK standartyna giriş. Taslamany ulgamlaýyn we ýekelikde dolandyrmak.

  Taslamanyň esasy (Project Scope) we önümiň esasy (Product Scope) kesgitlemeleri barada düşünje. Taslamanyň esasyny dolandyrmagy meýilleşdirmek.

  Taslamanynyň esasy gatnaşyjylary- taslamany dolandyryjy, hemaýatkär we buýrujy. Taslamany dolandyryjynyň roly. Taslamany dolandyryjyny saýlamaklygyň adaty ädimleri we goýberilýän ýalňyşlyklar.

 • Taslamanyň Tertipnamasyny işläp taýýarlamak. Taslamanyň meýilnamasy. Esasy we gündelik meýilnamalar.

  Taslamanyň ýerine ýetirilişine ýolbaşçylyk etmek we ony dolandyrmak. Gyzyklanýan taraplary (Project Stakeholder Management) dolandyrmak. Gyzyklanýan taraplary anyklamak. Gyzyklanýan taraplary işe çekmek.

 • Taslamanyň möhletini dolandyrmagy meýilleşdirmek. Merfiniň kanuny. Wagtyň beýleki resurslardan tapawudy.

  Taslamanyň rejenamasyny işläp taýýarlamak. Taslamanyň rejenamasyny dolandyrmak.

  Işleriň yzygiderliligini kesgitlemek. Taslamanyň tor diagrammasy (Network diagram). Işleriň ýerine ýetiriliş möhletine baha bermek.

 • Taslamanyň gymmatyny dolandyrmagy meýilleşdirmek.Taslamanyň gymmatyna baha bermek.

  Taslamanyň býujetini kesgitlemek. Taslamanyň gymmatyna seljerme geçirmek.

  Taslamanyň smetasy we býujeti. Taslamanyň býujetini taýýarlamagyň tertibi. Taslamanyň gymmatyna gözegçilik.

 • Taslamanyň hilini meýilleşdirmek. Önümleriň hili we taslamanyň hili.

  Hili dolandyrmak. Hili dolandyrmagyň gurallary.

  Test

 • Resurslary dolandyrmagy meýilleşdirmek. Taslamanyň resurslarynyň görnüşi.

  Resurslary jemlemek. Taslama toparyny döretmek.

 • Kommunikasiýalary dolandyrmagy meýilleşdirmek. Kommunikasiýalaryň tehnologiýalaryny saýlamak.

  Kommunikasiýalary dolandyrmak. Kommunikasiýalara gözegçilik.

 • Taslamanyň töwekgelçiligini kesgitlemek. Belli töwekgelçilikler. Näbelli töwekgelçilikler.

  Töwekgelçiliklere seljerme geçirmek. Töwekgelçiliklere täsir etmekligi meýilleşdirmek. Töwekgelçiligi dolandyrmak.

 • Satyn almak işlerini dolandyrmagy meýilleşdirmek. Satyn almak işleriň strategiýasy. Şertnamalaryň görnüşleri, alyjynyň we satyjynyň töwekgelçilikleri. Şertnama resminamalarynyň görnüşleri.

  Satyn almak işlerini amala aşyrmak. Satyn almak işlerine gözegçilik.

  Jemleýji test