• turkmen.it.park@mail.ru
 • turkmen.it.park@yandex.ru
 • Duş-Anna 9:00 - 21:00

LINUX

Linux operasion ulgamy uly meşhurlykdan peýdalanýar - Internetiň serwerleriniň aglabasy bu platformanyň dolandyryşynyň astynda işleýär. Administratorlaryň wezipesi bu çözgütleriň üznüksiz işlemegini üpjün etmekden, täze maksatnama we apparat ulgamlaryny ornaşdyrmakdan hem-de köpsanly wezipeleri awtomatizirlemekden ybaratdyr. Bu bilimlere we başarnyklara eýe bolan hünärmenler häzirki wagtda örän gerekli işgärlerdir. Biziň okuwymyzyň aglaba uçurymlary üstünlikli zähmet ýoluna başlaýarlar we iş berijileriň hormatyndan peýdalanýarlar. “Linux” okuwynyň maksady hünärmenleriň Linuxe bolan başarjaňlyklaryny artdyrmak, maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalaryny işjeň ulanmak bilen öz işleýän edara-kärhanasynyň operasion ulgamyny we maglumat gorlaryny döretmek we işjeň ýagdaýda saklamak bolup durýar.

Okadyljak temalaryň atlary

 • Distributiwi saýlap almak, ulgamy gurnamak we seljermek

  Tory sazlamak we testleşdirmek

  Linux/UNIX howpsuzlyk ulgamy

  Maksatnama üpjünçiligini dolandyrmak

  Serwisleri dolandyrmak

  Faýl ulgamlaryny dolandyrmak

  Ätiýaçlyk kopiýalamasy we dikeltme

  Öndürijiligi seljermek we ulgamy optimizirlemek

  Linux ulanyjynyň iş stansiýasy hökmünde ulanmak

 • Kärhananyň torunyň şlýuzyny sazlamak

  DHCP serwisi

  DNS serwisi

  HTTP proxy serwisi

  Takyk wagt serwisi

  Faýl serwisleri.

  HTTP serwisi

  Elektron poçta serwisi

  Paketleriň filtrasiýanyň we adresleriň translýasiýasynyň serwisleri

  Ulanyjylaryň Internete girişini dolandyrmak

 • Kärhananyň torunda howpsuzlyk parametrleri we serwisleri ýerleşdirmek

  Kärhananyň informasion ulgamlaryny howpsuzlyk nukdaý nazaryndan seljermek

  Kärhananyň ulgamlaryny operasion ulgam derejesinde goramak

  Kärhananyň serwislerini goramak

  Kärhananyň toruny goramak

  Kärhananyň torunda VPN ulanmak

 • Kärhana toruny ýerleşdirmek

  UNIX tassyklamak we ygtyýarlandyryş mehanizmleriniň retrospekti

  Häzirki zaman UNIX tanamak we awtorizasiýa mehanizmleri

  Kerberos protokolony ulanyp autentifikasiýa etmek

  Protokol LDAP

  CIFS faýl hyzmatyny amala aşyrmak üçin Samba3 paketini ulanmak

  Windows Workstation ulanyjylaryny tassyklamak üçin Kerberos Realm-dan peýdalanmak

  Geterogen torlarda tanamak we awtorizasiýa üçin Microsoft AD-ny ulanmak

  WINBIND hyzmatyny ulanmak

  Samba4 paketini domen dolandyryjysy hökmünde ulanmak

  Autentifikasiýa we awtorizasiýa tehnologiýalaryny, olaryň oňyn we negatiw taraplaryny deňeşdirmek.

 • Kärhananyň IT-infrastrukturasyny ýaýbaňlandyrmak

  Zabbix komponentlerini gurnamak

  Galyplary ulanmak

  Pes derejeli anyklama

  Wakalar hakynda habarnamalary sazlamak

  Enjamy awtomatiki anyklamak

  SNMP protokoly boýunça enjamlaryň monitoringi

  Zabbix-de monitoringiň goşmaça mümkinçilikleri

 • Klasteriň ulgamlaryny we toruny ýaýbaňlandyrmak

  Klasteriň halkalarynyň konfigurasiýalaryny sinhronizirlemek

  Bökdençlige garşy durnuklylygyň integrirlenen goldawy bilen serwisleri ýaýbaňlandyrmak

  Internetde bökdençlige garşy durnukly şlýuzy ýaýbaňlandyrmak

  Klasteriň serişdelerini dolandyrmagyň ulgamyny ulanmak

  Bökdençlige garşy durnukly faýl serwislerini ýaýbaňlandyrmak

  Bökdençlige garşy durnukly konfigurasiýada konteýnerleri ýaýbaňlandyrmak