• turkmen.it.park@mail.ru
 • turkmen.it.park@yandex.ru
 • Duş-Anna 9:00 - 21:00

Microsoft progamma üpjünçiligi

“Microsoft progamma üpjünçiligi” okuwynyň maksady hünärmenleriň Microsoft progamma üpjünçiligine bolan başarjaňlyklaryny artdyrmak, maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalaryny işjeň ulanmak bilen öz işleýän edara-kärhanasynyň operasion ulgamyny we maglumat gorlaryny döretmek we işjeň ýagdaýda saklamak bolup durýar. “Microsoft progamma üpjünçiligi” okuwynyň wezipeleri döwlete dahylly we döwlete dahylsyz, senagatyň dürli pudaklarynda zähmet çekýän hünärmenleriň sanly başarnyklaryny kämilleşdirmek we şeýle başarnyklary öz işlerinde özbaşdak ulanyp bilmeklerini gazanmak bolup durýar.

Okadyljak temalaryň atlary

 • Windows Serveri salmak we sazlamak

  Windows Serverde saklamagy amala aşyrmak

  Tor infrastrukturasyna düşünmek

  Tor komponentlerini birikdirmek

  TCP/IP-ni amala aşyrmak

  Windows Server-iň rollaryny sazlamak

  Active Directory Domain Services-i amala aşyrmak

  IT- howpsuzlyk derejelerini amala aşyrmak

  Windows Server-iň howpsuzlygyny amala aşyrmak

  Tor howpsuzlygyny amala aşyrmak

  Programma üpjünçiliginiň howpsuzlygyny üpjün etmek

  Serweriň öndürijiligine gözegçilik etmek

  Windows Serveri goldamak

 • Serwerleri we iş ýüklemelerini salmak, täzelemek we olaryň migrasiýasy.

  Ýerli maglumat saklaýjylary sazlamak

  Korporatiw derejeli maglumat saklaýjylaryň işini amala aşyrmak

  Storage Spaces-i we Data Deduplication-i ýerine ýetirmek

  Hyper-V-ni we wirtual maşynlary salmak we sazlamak

  Konteýnerleri açmak we dolandyrmak

  Ýokary derejeli girmek mümkinçiliginiň we awariýa ýagdaýyndan soňky dikeltmäniň beýany

  Bozulma durnukly klasterlemäni ýerine ýetirmek

  Windows Server 2016 Hyper-V-de bozulma durnukly klasterlemäni ýerine ýetirmek

  Network Load Balancing-i ýerine ýetirmek

  Keşpleri döretmek we keşpleri açmagy dolandyrmak

  Wirtual maşynlary gurnamagy dolandyrmak, gözegçilik etmek we olary goldamak

 • IPv4 torlaryny meýilleşdirmek we amala aşyrmak

  DHCP- serweri ýerine ýetirmek

  IPv6-ny girizmek

  DNS-i ýerine ýetirmek

  IPAM-y ýerine ýetirmek we dolandyrmak

  Windows Server-de aralykdan girmek hukugy

  DirectAccess-i ýerine ýetirmek

  Wirtual şahsy torlary (VPN) girizmek.

  Şahamçalaryň torlaryny girizmek

  Giňeldilen tor mümkinçiliklerini sazlamak

  Programma-konfigurirlenilýän torlary girizmek

 • Autentifikasiýa we awtorizasiýa tehnologiýalaryny, olaryň oňyn we negatiw taraplaryny deňeşdirmek.

  AD DS-da obýekti dolandyrmak

  AD DS-nyň giňeldilen infrastrukturasyny dolandyrmak

  Saýtlary we AD DS replikasiýalary girizmek we administrirlemek

  Toparlaýyn syýasaty ýerine ýetirmek

  Toparlaýyn syýasatyň kömegi bilen ulanyjynyň sazlamalaryny dolandyrmak

  Active Directory domen gulluklarynyň howpsuzlygyny üpjün etmek

  AD CS-ni ýazmak we dolandyrmak

  Sertifikatlary ýazmak we dolandyrmak

  AD FS-ni girizmek we administrirlemek

  AD RMS-ni girizmek we administrirlemek

  Microsoft Azure AD bilen AD DS-nyň sinhronozirlemesini girizmek

  AD DS-a gözegçilik etmek, dolandyrmak we ony gaýtadan dikeltmek

 • Gowşak goragly ýerleri tapmak we Sysinternals gurallaryny ulanmak

  Hasaba alyş ýazgylaryny goramak we aýratyn hukukly girmek mümkinçiligi

  Just Enough Administration funksiýasynyň kömegi bilen administratoryň hukuklarynyň çäklendirilmegi

  Aýratyn hukukly girmek mümkinçiligini dolandyrmak we köplügi administrirlemek.

  Zyýanly programmalara we howplara garşy göreş.

  Giňeldilen auditiň we analitikanyň žurnalynyň kömegi bilen işjeňlige seljerme geçirmek.

  Microsoft Advanced Threat Analytics-iň we Operations Management Suite-iň kömegi bilen işjeňlige seljerme geçirmek.

  Wirtual infrastrukturanyň goragy.

  Serwer infrastrukturasy üçin goşundylar işlenip taýýarlananda howpsuzlygy sazlamak.

  Şifrlemek arkaly maglumatlary goramak.

  Faýllara we bukjalara girmek hukugyny çäklendirmek.

  Tor trafigine gözegçilik etmek üçin brandmauerleri ulanmak.

  Tor trafigine howpsuzlygy üpjün etmek.

  Windows Serveri täzelemek

 • Exchange Serveri açmak

  Exchange Server serwerlerinde maglumatlary saklamaklygy sazlamak.

  Alyjylaryň obýektlerini dolandyrmak.

  Exchange Management Shell-iň kömegi bilen Exchange Serveriň alyjylaryny we serwerlerini dolandyrmak.

  Müşderiniň girmek hukugyny amala aşyrmak.

  Exchange Serverde ýokary derejeli girmek mümkinçiligi.

  Exchange Serverde awariýa ýagdaýyndan soňra gaýtadan dikeltmäni amala aşyrmak.

  Ulag kiçi ulgamlaryny sazlamak we dolandyrmak.

  Poçta habarlarynyň howpsuzlygyny sazlamak

  Exchange Serverde näsazlyklara gözegçilik etmek we olary aradan aýyrmak.

  Exchange Serverde howpsuzlyk ulgamyny sazlamak we oňa hyzmat etmek.

  Exchange Online açmaklygy girizmek we ony dolandyrmak.

 • Exchange Serveri açmagy meýilleşdirmek.

  Exchange poçta bukjalary gullugyny meýilleşdirmek we açmak.

  Poçta ugratmasyny meýilleşdirmek.

  Müşderileri meýilleşdirmek.

  Ýokary derejeli girmek hukugyny meýilleşdirmek we amala aşyrmak.

  Exchange Serveri dolandyrmak.

  Poçta aragatnaşygynyň howpsuzlygyny meýilleşdirmek.

  Habarlaryň hereket edýän möhletini meýilleşdirmek we amala aşyrmak we habarlaryň arhiwleşdirilmesi.

  Poçta aragatnaşygynda korporatiw standartlaryny meýilleşdirmek we amala aşyrmak.

  Poçta ulgamynynyň hereketini meýilleşdirmek we amala aşyrmak.

  Exchange Server 2019-a çenli täzeleme.

  Exchange açmaklygyň gibrid meýilleşdirmesi.

 • Server 2016-da SQL-e giriş.

  Transact-SQL-a giriş.

  Maglumatlary saýlamak.

  Birnäçe jetwelleri birikdirmek.

  Saýlama we arassalama.

  Maglumatlaryň görnüşleri.

  Maglumatlaryň modifikasiýasy.

  Oturdylan funksiýalary ulanmak.

  Maglumatlaryň toparlara bölünişi we agregasiýasy.

  Talaplaryň bölekleýin ulanylyşy.

  Jetwellerde aňlatmak.

  Köplük baradaky operasiýalar.

  Äpişge funksiýalary.

  Birleşdirilen jetweller we toparlary emele getirýän toplumlar.

  Goragda saklanylýan proseduralar.

  Transact-SQL-de programmirlemek.

  Ýalňyşlyklary tutup saklamak we olary işläp taýýarlamak.

  Tranzaksiýa.

 • Maglumatlar bazasyny işläp taýýarlamaga giriş.

  Jetwelleri taslamalaşdyrmak we döretmek.

  Jetwelleri işläp taýýarlamagyň kyn aspektleri.

  Maglumatlaryň bitewiliginiň çäklendirijileri

  Indeksler.

  Netijeli indeksleri işläp taýýarlamak.

  Sütün görnüşli indeksler.

  Hödürlemeleri taslamalaşdyrmak we döretmek.

  Goralyp saklanylýan proseduralary taslamalaşdyrmak we döretmek.

  Funksiýalary taslamalaşdyrmak we döretmek.

  Triggerleriň kömegi bilen maglumatlaryň üýtgemesini işläp taýýarlamak.

  Ýatda ýerleşdirmek mümkinçilikli jetweller.

  Maglumatlar bazasyndaky dolandyrylýan kod.

  XML maglumatlary gorap saklamak we işläp taýýarlamak.

  Giňişlikdäki maglumatlary gorap saklamak we işläp taýýarlamak.

  Struktirlenmedik maglumatlary gorap saklamak we işläp taýýarlamak.

  Maglumatlara bilelikde girmek mümkinçiligi.

  Öndürijilik we gözegçilik.