• turkmen.it.park@mail.ru
 • turkmen.it.park@yandex.ru
 • Duş-Anna 9:00 - 21:00

Türkmen dili

Şu okuw maksatnamasy türkmen dilini öwrenmek ýa-da bu dili öwrenmek boýunça öň alan bilimlerini kämilleşdirmek isleýän, türkmen dili ene dili hasaplanmaýan raýatlaryň giň köpçüligi üçin niýetlenendir. Maksatnama gysga möhletli okuwlarda dil öwretmegi diňe kommunikatiw (sözleýşi ösdürýän) usulda amala aşyrmagy göz öňüne tutýar. Maksatnama laýyklykda dil öwrediş okuwlary dört derejede geçirmek göz öňüne tutulýar.

Okadyljak temalaryň atlary

 • Dil öwrenmek boýunça okuwyň maksady we wezipeleri.

  Gepleşik teksti “Tanyşlyk”.

  Gepleşik teksti “Meniň maşgalam”.

  Gepleşik teksti “Şäher”.

  Gepleşik teksti “Söwda etmek”.

 • Gepleşik teksti “Dynç alyş”.

  Gepleşik teksti “Meniň Watanym Türkmenistan”

  Gepleşik teksti “Kitaphanada”.

  Gepleşik teksti “Ýabany we öý haýwanlary”.

  Gepleşik teksti “Terjimehal”.

  Gepleşik teksti “Türkmen halkynyň halyçylyk sungaty”.

 • Gepleşik teksti “Aşgabat-Türkmenistanyň paýtagty”.

  Gepleşik teksti “Gara altyn- türkmeniň baýlygydyr”.

  Gepleşik teksti “Telefonda gepleşmek”.

  Gepleşik teksti “Meniň hünärim”.

 • Gepleşik teksti “Gözümiň göreji- Türkmenistanym”.

  Gepleşik teksti “Magtymgulynyň ömri we döredijiligi”.

  Gepleşik teksti “Keminäniň ömri we döredijiligi”.

  Gepleşik teksti “Hepde günleri we aýlar”.

  Gepleşik teksti “Bilim-bagtly gelejegiň binýadydyr”