• turkmen.it.park@mail.ru
 • turkmen.it.park@yandex.ru
 • Duş-Anna 9:00 - 21:00

Çalt okamak

Çalt okamak- ýaşyna we durmuşda eýeleýän wezipesine garamazdan islendik ýaşdaky raýat üçin örän möhüm we peýdaly endikdir. Kitaplary, gazetleri, žurnallary we ş.m. okamak arkaly biz maglumatlary kabul edip alýarys. Şonuň üçin hem okamaklygyň peýdasy biziň durmuşymyzda möhüm orny eýeleýär. Çalt okamak usuly diňe bir “içiňden” okamaklygyň tizligini artdyrmak bilen çäklenmän, eýsem okalan tekstiň manysyna düşünmekligi hem çaltlandyrýar. Çalt okalanda adamyň aňynyň kabul edijilik ukyby ýokarlanýar, üns güýçlenýär.

Okadyljak temalaryň atlary

 • Giriş

  Ýaňyltmaçlar

  Söz bogunlary bilen işlemek

  Sözleri ýatda saklamak

  Jemleýji sapak

 • Giriş

  Tekstler bilen işlemek

  Jetweller bilen işlemek

  Shema boýunça çalt okamaklygy berkitmek

  Sözleri we suratlary ýatda saklamak

  Jemleýji sapak

 • Giriş

  Söz bogunlary we sözler bilen işlemek

  Wagty kesgitlemek şertinde teksti okamak

  Çalt okamaklygyň tehnikasyny öwrenmek

  Orta kynçylykly tablisalar bilen işlemek

  Jemleýji sapak