• turkmen.it.park@mail.ru
 • turkmen.it.park@yandex.ru
 • Duş-Anna 9:00 - 21:00

Kiberhowpsuzlygyň esaslary

Kiberhowpsuzlyk- bu sanly tehnologiýalaryň üsti bilen zyýan ýetirmek maksatly edilýän hüjümlerden kompýuter tehnologiýalaryny, torlary we programma üojünçiliklerini goramak çäreleridir. Sanly tehnologiýalaryň üsti bilen zyýan ýetirmek maksatly edilýän hüjümler adatça konfidensial maglumatlara rugsatsyz aralaşmak, olary üýtgetmek ýa-da ýok etmek, kärhanalaryň we guramalaryň kompýuter tehnologiýalarynyň adaty iş prosesine zyýan ýetirmek üçin amala aşyrylýar.

Okadyljak temalaryň atlary

 • Kiberuruşlar.

  Kiberjenaýat.

 • Töwekgelligiň adam faktory.

  Bulut goşundylaryndan abanýan howplar.

  BYOD ymtylyşlary.

  Aralykdan abanýan kiberhüjümler.

  Ulgama elýeterliligi bar bolan ulanyjylaryň hüjümi.

  Tehnologiki prosesleriň awtomatlaşdyrylan ulgamlaryna bolan kiberhüjümler.

 • Maglumat giňişliginiň düzüm gurluşy.

  Internet torunyň düzüm gurluşy.

  Internet global torundaky salgylanma.

  Tor howpsuzlygynyň arhitekturasy.

  Korporatiw tor howpsuzlygynyň nusgalyk arhitekturasy.

  Protokollar we platformalar, tor protokollarynyň gowşaklyklary.

  Tor hüjümleriniň görnüşleri: aktiw, passiw, maksatlaýyn.

 • Şifrlenegiň esaslary.

  Şifrlemegiň görnüşleri.

  Şifrlemegiň işleýşini ýazmaça beýän etmek.

  Parol goragynyň käbir meseleleri. Parol simwollarynyň yzygiderliligi. Paroly döwmeklige garşy usullary düzmek.

  Reýestr barada düşünje. Reýestriň gurluşy. Reýestriň wezipeleri. Reýestriň uniwersal häsiýetini barlagdan geçirmek.

 • Wiruslaryň toparlanyşy.

  Total Commander faýl menejeriň işi.

  Dürli wiruslaryň işini seljermek we olary aýyrmak boýunça programma gözükdirmeleri döretmek.

 • Döwlet edaralarynda kiberhowpsuzlygy guramak.

  Kiberhowpsuzlygyň milli düzümleri we çelgileri.

  Kärhanada kiberhowpsuzlygy guramak.

  Kiberhowpsuzlyk boýunça halkara guramalar, standartlar we talaplar.

  Jemleýji test