• turkmen.it.park@mail.ru
 • turkmen.it.park@yandex.ru
 • Duş-Anna 9:00 - 21:00

Programmirleme

Programmirleme boýunça hünärmenlere bolan zerurlyk güýçli depginler bilen artýar. Bu aýratyn hem Türkmenistanda şeýledir, bu ýerde programmalar öňdebaryjy orunlary eýeleýär. Bu bilimlere we başarnyklara eýe bolan hünärmenler häzirki wagtda örän gerekli işgärlerdir. Biziň okuwymyzy üstünlikli tamamlan uçurymlar öz alan bilimleri boýunça zähmet ýoluna üstünlikli başlarlar we iş berijileriň hormatyndan peýdalanarlar diýip umyt edýäris. “Programmirleme” okuwynyň maksady hünärmenleriň progamma üpjünçiligine bolan başarjaňlyklaryny artdyrmak, maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalaryny işjeň ulanmak bilen öz işleýän edara-kärhanasynyň programmalaryny we maglumat gorlaryny döretmek we işjeň ýagdaýda saklamak bolup durýar.

Okadyljak temalaryň atlary

 • Binýatlaýyn düşünjeler we kesgitlemeler.

  Maglumatlary bermek. Programma dolandyryşynyň ýörelgesi.

  Programmirlemäniň usulyýeti we dilleri.

  Maglumatlaryň strukturasy. Maglumatlar goruny taslamalaşdyrmagyň esaslary.

  1-nji barlaghana işi. Programmirlemäniň ulgamy. Programmalary amala aşyrmagyň tapgyrlary.

  2-nji barlaghana işi. Strukturalaýyn kodlamagyň esaslary. Dolandyryjy strukturalar.

  3-nji barlaghana işi. Maglumatlar goruny taslamalaşdyrmak we amala aşyrmak.

  4-nji barlaghana işi. Maglumatlar gorundan maglumatlary programmalaýyn almak üçin SQL dilini ulanmak.

  Jemleýji test.

 • C++ dili barada düşünje. Dev C++ programmasy bilen tanyşlyk. Ilkinji konsol programmalar. Algoritmler barada başlangyç düşünje.

  Programmanyň strukturasy.

  Operasiýalar.

  Operatorlar.

  Preprosessor.

  Massiwler. Birölçegli massiwleri işletmek. Ikiölçegli we köpölçegli massiwleri işletmek.

  Funksiýalaryň esasy düşünjeleri we görnüşleri.

  C++ dilinde klasslaryň ýönekeý ulanylyşy.

  Gatnaşyk belgileri, gysgaldylan kodlar.

  Faýllary döretmek we içine maglumat ýazmak. Faýldan maglumatlary okap konsol ekrana çap etmek.

  Strukturalar.

  Jemleýji synag.

 • Işe başlamak.

  Dolandyryjy konstruksiýalar.

  Funksiýalar we kolleksiýalar.

  Modullar we paketler.

  Amaly iş.

  Faýl ulgamy bilen işlemek.

  Ýalňyşlyklary aradan aýyrmak we işläp düzetmek.

  Yzygiderli duş gelýän aňlatmalar we sintaktik seljermäniň esaslary.

  Funksional programmirlemäniň elementleri.

  Topar düşünjesi. Inkapsulýasiýa. Nesle geçijilik. Polimorfizm we abstraksiýa.

  Sortlamanyň we gözlegiň algoritmleri. Maglumatlaryň strukturasy. Maglumatlary saklamak.

  Taslamanyň düzümi. Django Web fraýmworky.

  Nusgalary ulanmafyň esaslary. Maglumatlaryň saklanyşy.

  Formalary ulanmak. Ulanyjylaryň hukuklaryny bellemek.

  Maglumatlara edilýän çylşyrymly talaplyklar.Filtrler. Resminamalar.

  Adminstrirlemek we testirlemek.

  Web gulluklary ornaşdyrmak.

  Jemleýji synag.

 • Java-tehnologiýalaryna giriş.

  Java programmirlemäniň diline giriş Java usullary we operatorlary.

  Java massiwlerini döretmek we ulanmak. Java-da setirler bilen işlemek.

  Java-da toparlary işläp düzmek.

  Nesle geçijilik we polimorfizm.

  Interfeýsler we annotasiýalar. java.lang. pakedi Java-da ýalňyşlyklary işläp düzetmek.

  Java-da maglumatlaryň akymy. NIO 2 faýl ulgamy bilen işlemek. java.util pakedi.

  Java-da kolleksiýalar. Java-da oturdylan toparlar. Lýambda-aňlatmalar.

  Taslamalaşdyrmagyň patternleri. Java soňky wersiýalarynyň täzelikleri we OOP patternleriniň mysallary.

  Köp akymly programmirleme.

  Java goşundylarda JDBC API ulanmak.

  JavaFX-de ulanyjylar üçin häzirki zaman interfeýsi işläp düzmek.

  Java web-goşundylary.

  Enterprise Edition platformasyny seljermek. Korporatiw goşundylaryň görnüşleri.

  Enterprise JavaBeans (EJB) tehnologiýasy. EJB-komponentlerini ulanmak bilen Web-goşundylary döretmek.

  JPA (Java Persistence API) tehnologiýasy. Tranzaksiýalary dolandyrmak. Tranzaksiýalara goldaw bermek üçin JTA API.

  Web-gulluklarda (JAX-WS,JAX-RS API) SOAP we REST döretmek.

  JSON (JSON Processing, JSON Binding API) formatyndaky resminamalar bilen işlemek üçin API. Korporatiw goşundylaryň howpsuzlygy.

  Jemleýji synag.

 • Android platformasyny seljermek.

  Işjeňlikler we serişdeler.

  Goşundylar we ulanyjylar interfeýsi.

  Meýiller, menýu we maglumatlar bilen işlemek.

  MGDU, kontent-prowaýderler we torlaýyn serwisleri ulanmak.

  Android-de dialoglar.

  Giň ýaýlyma beriji priýomnikler (Broadcast Receivers).

  Test.

  Android-de duýduryşlar (Notifications).

  Fragmentler (Fragments).

  Prosesler we akymlar (Threads).

  Serwisler (Services).

  Widžetler (Widgets).

  SD kartlary we abzallaryň içki saklawhanalary bilen işlemek.

  Ýükleýjiler (Loaders).

  Simsiz birleşmeler.

  AlarmManager we AlarmClock ulanmak.

  Android-de sensorlar.

  Telefoniýa we SMS.

  Hususy View.

  Android-de ses we kamera.

  Jemleýji synag.

 • HTML giriş.

  Sahypanyň strukturasy.

  Gipersalgylanmalary döretmek we olar bilen işlemek.

  CSS stilleriniň kaskad tablisalarynyň esaslary.

  Şekilleri, sanawlary we tablisalary ýerleşdirmek.

  Iframe.

  Maglumatlary ýygnamak üçin formalar.

  CSS bilen maketlenen sahypalar.

  Saýtyň ykjam görnüşini çap etmek we resmileşdirmek üçin stilleriň tablisasy.

  Saýty taýýarlamak, torda ýerleşdirmek we saklamak.

  Saýtyň sahypalary bilen çeýe işlemek.

  Jemleýji synag.