• turkmen.it.park@mail.ru
  • turkmen.it.park@yandex.ru
  • Duş-Anna 9:00 - 21:00

"Turkmen IT Park" - Hoş geldeňiz!

Siziň bilimiňiz - Biziň maksadymyz!

Näme üçin bizi saÿlaÿalar?

"Turkmen IT Park" — esasan, programmirleme, dizaýn we IT tehnologiýa ulgamlaryna gönükdirilen, dünýä derejesindäki bilim kompaniýasydyr. Mundan başga-da, daşary ýurt dillerini we beýleki dersleri öwretmek meýilleşdirilýär, ýöne esasy üns sanly infrastrukturany ösdürmek baradaky kurslara gönükdiriler. "Biziň Maksadymyz — Siziñ Bilimiñiz" atly šygar bilen biziñ kompaniýamyz, Siziñ zerurlyklaryňyz we dürli ýaşdaky okuwçylar üçin okuw kurslaryny gurnar.

Kurslar

Islendik adam biziň okuwlarymyzy tamamlanyndan soň okde hünärmen bolup biler. Isleg we yhlas sizden - galany bizden

Blokçeýn tehnologiýasy

Blokçeyn, kriptografiýa ulanyp birleşdirilen bloklar diýlip atlandyrylýan ýazgylaryň köpelýän sanawy.

"Turkmen IT Park" - esasy maksady.

"Turkmen IT Park” - esasy maksady "sanly nesli" dünýä derejesine ösdürmekdir. Bu maksady göz öńüne tutyp, biziñ kompaniýamyz, ýetginjeklere we ululara ÿokary hilli bilim berip we olar bilen işläp bilýän iň ökde IT hünärmenleri işe alýar. Biziñ kurslarymyz, oýun görnüşinde öwrenmäge gönükdirilip, oýun oýnamak arkaly elementleri bilen tapawutlanar. Bu usul, ýaşa garamazdan islendik diňleýji üçin düşnüklidir. “Sanly ykdysadyýet okuw merkeziniň” taslamasy aşakdaky meseleleri çözmäge gönükdirilendir:

Telekeçilere sanly ykdysadyýetiň esaslaryny öwretmek we sanly tehnologiýalara geçiş şertlerinde iş alyp barmak.

Sanly ykdysadyýetiň zerurlyklary üçin IT hünärmenleriniň gysga möhletli okuwy.

Bilim derejesini ÿokarlandyrmak, döwrüň talaplaryna laýyklykda hünärmenleri gaýtadan taýýarlamak.

Anketaňyzy tabşyryň

Загрузка
Ваше сообщение отправлено. Спасибо!

Täzelikler

"Turkmen IT Park" - taryhy

02.10.2019-njy ýylda "Türkmen IT Park" kompaniýasynyň wekili, "Türkmenportal" atly öňdebaryjy türkmen internet sahypasynyň habarçysyna "IT pudagynda üýtgeşmeler girizýäris!" atly sözbaşy bilen aýratyn söhbetdeşlik geçirdi we onda Döwletiň sanly ulgamy, tehnologiýalary we ýaş nesliň ösüşi barada çykyş etdi.

Startaplar üçin ekoulgamy döretmek

"Startaplar üçin ekoulgamy döretmek" - bu "Başlangyç biznes ekoulgamy" maksatnamasynyň synag taslamasy.

"Turkmen IT Park" ÝGPJ-niň "Sturtup ecosystem - 2021" programmasyndaky alyp barýan işleri

"Startaplar üçin ekoulgamy döretmek" - bu "Başlangyç biznes ekoulgamy" maksatnamasynyň synag taslamasy.

Hyzmatdaş kompaniýalar