• turkmen.it.park@mail.ru
  • turkmen.it.park@yandex.ru
  • Duş-Anna 9:00 - 21:00
img

Startaplar üçin ekoulgamy döretmek

Türkmen IT park, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Agentliginiň iki taslamasynyň goldawy bilen "Türkmenistanyň Ykdysadyýetçiler Bileleşigi" Milli Jemgyýetçilik Assosiasiýasy tarapyndan durmuşa geçirilýän "Startaplar üçin ekoulgam" maksatnamasynyň synag taslamasy hökmünde gatnaşýar. Halkara Ösüş (IDUSAID) - “JA Worldwide” tarapyndan Türkmenistanda durmuşa geçirilen “Üstünlikli geljege ýaşlaryň ösüşini öňe sürmek” we Palladium topary tarapyndan amala aşyrylan Telekeçilik we telekeçilik gurşawyny ösdürmek taslamasy.

Bu taslama ýurtda akselerasiýa – işewürlik ugry boýunça hyzmatlar bazaryny döretmäge we ösdürmäge gönükdirilendir. Bu, öz gezeginde, ýaşlaryň innowasion telekeçiligini ösdürmek we täze iş ýerlerini döretmek üçin şertleriň gowulanmagyna getirer.

Tejribe taslamasynyň çäklerinde alty sany halypa kompaniýalary telekeçi bolmak isleýän we original innowasion işewürlik-ideýalary bolan ýaşlardan 90-100 sany adamy saýlarlar. Indiki tapgyrda halypa kompaniýalary işewürlik-akademiýanyň rolyny ýerine ýetirerler, bu ýerde maksatnama gatnaşyjylar işewürligiň esaslary, işewürlik-ideýalary we toparlary döretmek, önümi ösdürmek we beýleki temalar boýunça birnäçe treningleri we webinarlary geçerler. Soňra halypa kompaniýalary seminarlary, maslahatlary we öňde baryjy milli we halkara ekspertleri tarapyndan halypaçylygy utgaşdyrýan akselerasiýa tapgyry üçin gatnaşyjylary saýlarlar. Taslamanyň finaly bolup iň gowy startap-taslama bäsleşik bolar, oňa her halypa kompaniýasyndan iki-üç startap-taslama gatnaşarlar.


“Startaplar üçin ekoulgamy döretmek” taslamanyň tapgyrlary:

  • Gatnaşyjylary çekmek we saýlamak
  • Okatmak tapgyry (“Akademiýa”)
  • Akselerasiýa tapgyry
  • Iň gowy startap-taslama bäsleşiginiň ýarym finaly (“saýlaw güni”)
  • Iň gowy startap-taslama bäsleşiginiň finaly (“Demo – güni”)

Synag taslamasynyň netijesinde alty sany halypa kompaniýalary täze kompaniýalary döredýän ýaş telekeçileri saýlamagyň, guramagyň we olar bilen iş geçirmegiň tejribesini we usulyýet endiklerini alarlar. 18 ýaşdan 30 ýaşa çenli 100 sany ýaş adamlar telekeçilik we şahsyýet ara aragatnaşygyň endiklerini alarlar. 10 sany startap-taslama işlenilip taýýarlanar we onuň amala aşyrylmagy başlanar, onuň çäklerinde kiçi işewürlikde ýaşlar üçin 30 sany iş ýeri dörediler. Strategik netije bolup, Türkmenistanyň ykdysatçylar birleşmesiniň startaplar üçin işewürlik-inkubatorlary w işewürlik-akseleratorlary goldamak boýunça infrastrukturalary we maksatnamalary döretmegi bolar.