EduBox – mekdep ulgamy

Mekdep dolandyryş ulgamy – bu mekdebi dolandyrmagyň elektron görnüşi, gündeki kagyz işleri azaltmagy, okuwçylaryň ýetişigi barada ene-atalary habarly etmegi we mekdep bilen elmydama aragatnaşykda bolmagy üçin şert döredýän innowasion täze ulgamdyr. Ulgam düzülende öňki kagyz gornüşiniň durkyny sakladyk. Sada interfeýs ata-enelara, mugallymlara we okuwçylara bu ulgamyň täzeçilligine ýeňillik uýgunlaşmagyna ýardam berer.

Ulgamda häzirlikçe 4 sany görnüşli ulanyjylar bolup olar: Müdir, Mugallym, Okuwçy, Ene-ata.

Ulgamyň nusgasyny şu salgyda görüp bilersiňiz: https://itpark.com.tm/edubox/web/

Giriş üçin maglumatlar:

  • Mugallym: mugallym/mugallym
  • Ene-ata: eneata/eneata
  • Okuwçy: okuwcy/okuwcy

Habarlaşmak üçin: agoyliq@ya.ru